No Duja

No Duja

Tomato sauce, cashew mozzarella, vegan nduja (soy), gondino pecorino, fresh basil